หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เปี่อนไข้
อักษรล้านนา
เปิ่อฯรไข้
เทียบอักษรไทย
[เปื่อนไข้]
ความหมาย

ก.ทุรนทุรายเพราะพิษไข้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เปี่อนไข้ (เปิ่อฯรไข้)