หน้าหลัก
เถ๋าะ
โถอฯะ
[เถาะ]

ก.ขอด - เอาสิ่งที่ติดอยู่ออก เช่น เถ๋าะเก๋ดป๋า - ขอดเกล็ดปลา; รอง เช่น กิ๋นเถ๋าะ - กินรองท้อง, ตานเถ๋าะ - ทำบุญฉลองถาวรที่ยังสร้างไม่เสร็จเพื่อหาทุนสร้างต่อไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เถ๋าะ (โถอฯะ)