หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เถียว
อักษรล้านนา
ถยฯว
เทียบอักษรไทย
[เถียว]
ความหมาย

ว.เพรียว,เรียว,สลวย,ต้นโตปลายเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เถียว (ถยฯว)