หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
เจี๋อสาด
อักษรล้านนา
เจิอฯอสาดฯ
เทียบอักษรไทย
[เจือสาด]
ความหมาย

ก.ปูเสื่อ - วางเสื่อลงกับพื้นแล้วคลี่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เจี๋อสาด (เจิอฯอสาดฯ)