หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
เกิ๋นเหลือ
อักษรล้านนา
เกินฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[เกินเหลือ]
ความหมาย

ก.ล่วงเกิน,ละลาบละล้วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
เกิ๋นเหลือ (เกินฯเหิลฯอฯอ)