หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฮ้อยไหม
อักษรล้านนา
ร้อฯยฯไหมฯ
เทียบอักษรไทย
[ร้อยไหม]
ความหมาย

ก.สนเข็ม - สอดด้ายหรือเส้นไหม เป็นต้น เข้าไปในรูเข็ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฮ้อยไหม (ร้อฯยฯไหมฯ)