หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ออกเสียงล้านนา
อักษรล้านนา
ออฯกสยฯงล้านฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ออกเสียงล้านนา]
ความหมาย

ออกเสียงล้านนา - ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในตอนค้นหาคำว่า ''กิ๋นเข้า'' ซึ่งพิมพ์เป็นตัวตรงทั้งหมด แต่แสดงผลในช่อง ออกเสียงล้านนา ''กิ๋น'' เป็นตัวตรง แต่ ''เข้า'' เป็นตัวเอน เพราะ ''เข้า'' ออกเสียงตรีเพี้ยน (หรือโทสูง) ซึ่งไม่มีในภาษาไทย และไม่สามารถหาอักษรไทยมาพิมพ์ให้ออกเสียงตรีเพี้ยนได้ ในพจนานุกรมนี้จึงใช้ตัวเอนแทน ดังนั้นตัวเอนทั้งหมดที่ปรากฏในพจนานุกรมนี้ ออกเสียงตรีเพี้ยน; อ่านต่อที่...ตรีเพี้ยน

(ภาษาไทย) (English)

ออกเสียงล้านนา
ตรีเพี้ยน
อักษรล้านนา
ระฯตีพ้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[ตรีเพี้ยน]
ความหมาย

ตรีเพี้ยน - คือคำที่ออกเสียงสูงกว่าโท แต่ต่ำกว่าตรี เสียงระดับนี้ไม่มีใช้ในภาษาไทย ในพจนานุกรมนี้ [๑]. ใช้ ''ตัวเอน ผันด้วยเครื่องหมายวรรณยุกต์โท'' แทน [๒]. ตัว ยะ (เทียบ ย ยักษ์) ออกเสียงขึ้นจมูก; ดูรายละเอียดที่...ยยะ [๓]. ตัว อย เป็นพย้ญชนะ ๒ เสียง ออกเสียง อยฺะ และ หยฺ๋ะ ออกเสียงไม่ขึ้นจมูก อักษรตัวนี้ไม่มีในภาษาไทย การออกเสียงแทนด้วย ยฺ (ตัวหนา) ส่วนการเขียน/พิมพ์แทนด้วย อฺยฺ; ดูรายละเอียดที่...อยะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ออกเสียงล้านนา (ออฯกสยฯงล้านฯนาฯ)