หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ห้อลักน้ำ
อักษรล้านนา
หอฯลักฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ห้อลักน้ำ]
ความหมาย

น.กาลักน้ำ - เครื่องมืออย่างง่ายที่อาศัยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของของเหลวและน้ำหนักของของเหลว เพื่อใช้ถ่ายเทของเหลวออกจากภาชนะโดยใช้หลอดหรือท่อถ่ายเทของเหลวจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ห้อลักน้ำ (หอฯลักฯนาฯ)