หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หูต็๋อบ
อักษรล้านนา
หูตัอฯบ
เทียบอักษรไทย
[หูต็อบ]
ความหมาย

ว.ส่วนปลายของหูตกห้อยลงกว่าระดับเล็กน้อย ใช้กับสุนัข เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หูต็๋อบ (หูตัอฯบ)