หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
หุ๋บ
อักษรล้านนา
หุบ,หุบ์,หุ
เทียบอักษรไทย
[หุบ]
ความหมาย

ก.หุบ - อาการรวบเข้าของสิ่งที่ขยายออก,ปิด,ไม่บาน เช่น หุบร่ม,ปิด,ไม่บาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หุ๋บ (หุบ,หุบ์,หุ)