หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หัวปี๋
อักษรล้านนา
ห฿วฯปี
เทียบอักษรไทย
[หัวปี]
ความหมาย

ว.เกิดก่อนเพื่อน,ทีแรก เช่น ลูกคนหัวปี

ออกเสียงล้านนา
หัวปี๋
อักษรล้านนา
ห฿วฯปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[หัวปลี]
ความหมาย

น.ช่อของดอกกล้วยที่ยังมีใบประดับหุ้มอยู่; ปี๋ก้วย - ปลีกล้วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หัวปี๋ (ห฿วฯปีลฯ)