หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หัน
อักษรล้านนา
หันฯ
เทียบอักษรไทย
[หัน]
ความหมาย

ก.เห็น,พบ,ประสบ เช่น เกยหันก่อ-เคยเห็นไหม หันหน้าหันต๋า-เห็นหน้าเห็นตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หัน (หันฯ)