หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หลั๋บแต๊
อักษรล้านนา
หัลฯบแท้
เทียบอักษรไทย
[หลับแท้]
ความหมาย

ก.หลับจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หลั๋บแต๊ (หัลฯบแท้)