หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หละหั๋ด
อักษรล้านนา
หลฯะหัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[หละหัส]
ความหมาย

น.รหัส - ความลับ,ความลึกลับ,เหตุลับ,ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รหัสกุญแจหรือตู้นิรภัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หละหั๋ด (หลฯะหัสฯฯ)