หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หยุ๋ด
อักษรล้านนา
อยฯด
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺุด]
ความหมาย

ก.หยุด ดู...หยุ๋ก

ออกเสียงล้านนา
หยุ๋ก
อักษรล้านนา
อยฯก
เทียบอักษรไทย
[อยุก]
ความหมาย

ก.พัก,หยุด,ไม่เคลื่อนที่; เซา, ยั้ง,หยุ๋ด ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
หยุ๋ก
อักษรล้านนา
หยฯก
เทียบอักษรไทย
[หยุก]
ความหมาย

ว.กระจุก,จุก อย่างจุกหอมจุกกระเทียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หยุ๋ด (อยฯด)