หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หม่าเข้า
อักษรล้านนา
ห่มฯาเขั้า
เทียบอักษรไทย
[หม่าเข้า]
ความหมาย

ก.แช่ข้าวสารเหนียวเพื่อให้อ่อนตัวก่อนทำการนึ่ง หลัง จากการนึ่งให้สุกแล้วเรียก เข้าหนึ้ง - ข้าวนึ่ง; แจ้เข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หม่าเข้า (ห่มฯาเขั้า)