หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หมึ๋ก
อักษรล้านนา
หึมฯก
เทียบอักษรไทย
[หมึก]
ความหมาย

น๑.ปลาหมึก - ชื่อปลาน้ำเค็ม เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีหนวดอยู่บริเวณหัว มีหลายชนิด; ดู...ป๋าหมึ๋ก; น๒.สิ่งที่ใช้สำหรับเขียนหรือพิมพ์ มีสีต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หมึ๋ก (หึมฯก)