หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
หมิ๋บปาก
อักษรล้านนา
หิมฯบปากฯ
เทียบอักษรไทย
[หมิบปาก]
ความหมาย

ก.เม้มปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หมิ๋บปาก (หิมฯบปากฯ)