หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
หนหลังควะๆ
อักษรล้านนา
ห฿นฯ฿นฯหัลฯงฅวฯะๆ
เทียบอักษรไทย
[หนหลังฅวะๆ]
ความหมาย

ก.ถอยกรูด,ไม่ยอมสู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
หนหลังควะๆ (ห฿นฯ฿นฯหัลฯงฅวฯะๆ)