หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สุน
อักษรล้านนา
สุร
เทียบอักษรไทย
[สุน]
ความหมาย

ก.คลุกเคล้าให้เข้ากัน,ระคนกัน,ผสมกัน; สูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สุน (สุร)