หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สิ๋บเจื๊อ
อักษรล้านนา
สิปฯเชิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[สิบเชื้อ]
ความหมาย

น.สิบอย่าง, สิบ ประเภท,สิบชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สิ๋บเจื๊อ (สิปฯเชิ้อฯอ)