หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สานมือ
อักษรล้านนา
สานฯมื
เทียบอักษรไทย
[สานมือ]
ความหมาย

ก.ประนมมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สานมือ (สานฯมื)