หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
สั๋กหว่าง
อักษรล้านนา
สักฯห่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[สักหว่าง]
ความหมาย

ว.ชั่วคราว,ชั่วระยะ เวลาหนึ่ง,สักระยะหนึ่ง; ซักหว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สั๋กหว่าง (สักฯห่วฯางฯ)