หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สะแม้ง
อักษรล้านนา
สแม้งฯ
เทียบอักษรไทย
[สะแม้ง]
ความหมาย

ก๑.ขัดข้องใจ,ขัดเคืองใจ ก๒.ขัดเคล็ด อย่างเอ็นพลิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สะแม้ง (สแม้งฯ)