หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
สะหลีสฺวั๋สส๋ะดี
อักษรล้านนา
ระฯสีสัวฯสสฯดี
เทียบอักษรไทย
[สรีสวัสสดี]
ความหมาย

ว.ศรีสวัสดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สะหลีสฺวั๋สส๋ะดี (ระฯสีสัวฯสสฯดี)