หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
สะต๊อน
อักษรล้านนา
สท้อฯร
เทียบอักษรไทย
[สะท้อน]
ความหมาย

ก.วกกลับ,ย้อนกลับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
สะต๊อน (สท้อฯร)