หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
วัก
อักษรล้านนา
วักฯ
เทียบอักษรไทย
[วัก]
ความหมาย

ก.กวัก,เกี่ยว,คว้า,ฉุด,ดึง,เหนี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
วัก (วักฯ)