หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ล้ำไป
อักษรล้านนา
ลําไพ
เทียบอักษรไทย
[ล้ำไพ]
ความหมาย

ว.เกินไป,เกินขนาด,ควร เช่น กิ๋นนักล้ำไป - กินมากเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ล้ำไป (ลําไพ)