หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ล่อย
อักษรล้านนา
ล่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ล่อย]
ความหมาย

ว.ร่อย - ร่อยหรอ,ลดลง,ต่ำลง,เสื่อม,สึกไป,มีสภาพเลวกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ล่อย (ล่อฯยฯ)