หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลวง
อักษรล้านนา
ลวฯง
เทียบอักษรไทย
[ลวง]
ความหมาย

น๑.มังกร (สัตว์ในนิยาย) รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา และหนวดเครา น๒.ข้าง,ด้าน,ทาง,ทิศ,แนวทาง,ฝ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลวง (ลวฯง)