หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลวก
อักษรล้านนา
ลวฯก
เทียบอักษรไทย
[ลวก]
ความหมาย

ก๑.ลวก - รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน ก๒.อาการที่ถูกของเหลวที่ร้อนจัดหรือไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลวก (ลวฯก)