หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมต๊องเต้น
อักษรล้านนา
ล฿มฯท้อฯงเต้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมท้องเต้น]
ความหมาย

ก.อาการปั่นป่วนภายในท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมต๊องเต้น (ล฿มฯท้อฯงเต้นฯ)