หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมตือ
อักษรล้านนา
ล฿มฯทื
เทียบอักษรไทย
[ลมทือ]
ความหมาย

ดู...ลมขึ้น ก.๒

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมตือ (ล฿มฯทื)