หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมตึ๋ง
อักษรล้านนา
ล฿มฯตึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมตึง]
ความหมาย

ก.อาการจุก อึดอัดแน่นหน้าอกและศีรษะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมตึ๋ง (ล฿มฯตึงฯ)