หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลมจอย
อักษรล้านนา
ล฿มฯชอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมชอย]
ความหมาย

น.ลมโชยเฉื่อย,ลมที่พัดอ่อนๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมจอย (ล฿มฯชอฯยฯ)