หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลมขึ้น
อักษรล้านนา
ล฿มฯขึ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ลมขึ้น]
ความหมาย

ก๑.โกรธ,ไม่พอใจ,อารมณ์เสีย ก๒.อาการที่ลมดันทะลักออกจากภายในกาย ทำให้เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดและอาเจียน หรือทำให้หาวเรอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลมขึ้น (ล฿มฯขึ้นฯ)