หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลน
อักษรล้านนา
ล฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ลน]
ความหมาย

ก.เอาไฟเผาให้ร้อน,ทำให้อ่อนด้วยไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลน (ล฿นฯ)