หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงโบส๋ถ
อักษรล้านนา
ล฿งฯโบ฿ส์ถฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงโบสถ์]
ความหมาย

ก๑.ลงโบสถ์ - พระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรมภายในโบสถ์ (ต้องทำภายในโบสถ์เท่านั้น จะทำในวิหาร ศาลาการเปรียญ หรือที่อื่นๆ ไม่ได้) เพื่อฟังพระปาติโมกข์ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๔ ค่ำในเดือนคี่ ก๒.ทำสังฆกรรมอื่นๆ ตามพระวินัยบัญญัติให้ทำในโบสถ์เท่านั้น เช่น อุปสมบท เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงโบส๋ถ (ล฿งฯโบ฿ส์ถฯ)