หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงโต้ด
อักษรล้านนา
ล฿งฯโท฿ษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงโทษ]
ความหมาย

ก.ทำโทษ,ลงโทษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงโต้ด (ล฿งฯโท฿ษฯฯ)