หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงเฮือน
อักษรล้านนา
ล฿งฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ลงเรือน]
ความหมาย

ก.อาการที่ลูกเมื่อแต่งงานแล้ว แยกจากพ่อแม่ไปสร้างเรือนตั้งครอบครัวใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงเฮือน (ล฿งฯเริอฯร)