หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงเส่า
อักษรล้านนา
ล฿งฯเสั่า
เทียบอักษรไทย
[ลงเส่า]
ความหมาย

ก.สูบเส่าเพื่อเร่งไฟให้แรงในการตีมีด ขวาน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงเส่า (ล฿งฯเสั่า)