หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงฮัก
อักษรล้านนา
ล฿งฯรักฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงรัก]
ความหมาย

ก.ทาน้ำรักเคลือบผิววัสดุก่อนปิดทอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงฮัก (ล฿งฯรักฯ)