หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงหัว
อักษรล้านนา
ล฿งฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงหัว]
ความหมาย

ก๑.ไม่กล้าสู้หรือยอมแพ้,ยอมสวามิภักดิ์,ยอมอ่อนน้อม,ยอมรับ อย่างยอมรับความสามารถของผู้อื่น ก๒.มีหัวเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ใช้แก่พืชบางชนิด เช่น ผักกาด มันสำปะหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหัว (ล฿งฯห฿วฯ)