หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงหลิ่ง
อักษรล้านนา
ล฿งฯหิ่ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ลงหลิ่ง]
ความหมาย

ก.ลงตามทางลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหลิ่ง (ล฿งฯหิ่ลฯง)