หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงลุ่ม
อักษรล้านนา
ล฿งฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ลงลุ่ม]
ความหมาย

ก.ลงข้างล่าง ว.น้อยกว่า,ต่ำกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงลุ่ม (ล฿งฯลุ่ม)