หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงผี
อักษรล้านนา
ล฿งฯผี
เทียบอักษรไทย
[ลงผี]
ความหมาย

ก.เข้าทรง/ทรงเจ้า - เชิญผีเข้ามาสิงในคนแล้วถามเหตุร้ายดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงผี (ล฿งฯผี)