หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลงต๊อง
อักษรล้านนา
ล฿งฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ลงท้อง]
ความหมาย

ก๑.กลืนกิน,เคลื่อนลงสู่ท้อง ก๒.ท้องเดิน; หลุ๋ต๊อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงต๊อง (ล฿งฯท้อฯง)