หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงข่วง
อักษรล้านนา
ล฿งฯข่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ลงข่วง]
ความหมาย

ก.ไปพบกันที่สนาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงข่วง (ล฿งฯข่วฯง)