หน้าหลัก
ลกงก
ล฿กฯง฿กฯ
[ลกงก]

ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่ที่โค้งลุกขึ้นหรือชูขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลกงก (ล฿กฯง฿กฯ)