หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลกงก
อักษรล้านนา
ล฿กฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ลกงก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่ที่โค้งลุกขึ้นหรือชูขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลกงก (ล฿กฯง฿กฯ)