หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ลก
อักษรล้านนา
ล฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ลก]
ความหมาย

ว.ลก - สมัยโบราณเรียกลูกชายคนที่หกว่า "ลก" คู่กับลูกหญิงคนที่หกว่า "อ๋ก" เช่น พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ ๑๐ พระนามเดิมคือ "ท้าวลก" เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖ ในจำนวนพระโอรส ๑๐ พระองค์ ของพระยาสามฝั่งแกน กษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์มังราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลก (ล฿กฯ)